best software company near rajiv gandhi hospital pondicherry